تصویر شهید “عمر خاور” با فرزند شیرخوارش در آغوشش به نماد حلبچه تبدیل شد

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۴/۱۲/۲۴ - ۲۰:۱۰

کانال تلگرام دشت حر کمک به کودکان سرطانی تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب